Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Čestné vyhlásenie pre osamele žijúce fyzické osoby alebo dve fyzické osoby pre poplatok za KO Stiahnuté: 62x | 18.01.2022

Daň z bytov a nebytových priestorov Stiahnuté: 336x | 23.10.2018

Daň z pozemkov Stiahnuté: 310x | 23.10.2018

Daň za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 346x | 23.10.2018

Daň za predajné automaty Stiahnuté: 257x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 319x | 23.10.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 287x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 309x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 279x | 23.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 429x | 11.11.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 355x | 23.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 290x | 23.10.2018

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby Stiahnuté: 590x | 05.09.2016

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby Stiahnuté: 329x | 05.09.2016

Ohlásenie o rekonštrukcii hrobového miesta Stiahnuté: 300x | 23.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 314x | 23.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 311x | 23.10.2018

Opatrenie MF SR z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k daniam Stiahnuté: 268x | 01.01.2015

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Stiahnuté: 152x | 29.04.2020

Oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie priznania k daniam Stiahnuté: 290x | 23.10.2018

Stránka