Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu

Typ: ostatné
Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Členovia:

Belica Peter, JUDr. Mgr.

Miert Miroslav, JUDr. 

Trnovská Iveta, MUDr., MPH


Hlavné úlohy:
- prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
- sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- udeľuje výnimky podľa § 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OcZ.


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2019 13:32
Autor: