Obsah

PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE NA NÁMESTÍ SNP č. 552

Typ: ostatné
prenájom nebytových priestorovObec Sučany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmet nájmu:
nebytové priestory v administratívnej budove – Námestie SNP súpisné číslo 552

PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE NA NÁMESTÍ SNP č. 552
v zmysle nasledovných podmienok:

 Predmetom nájmu je (jednotlivo alebo spoločne):

  1. nebytový priestor 1: hala o výmere 35,84m2, kuchynka o výmere 9,03m2, WC o výmere 1,31m2, bezpečnostná miestnosť o výmere 6,81m2 (popis: splachovacie WC, kuchynská linka, koberce, plastové okná, vykurovanie elektrické, centrálna regulácia v každej miestnosti, prietokový ohrev vody v kuchynke, podhľady kazetové) a/alebo
  2. nebytový priestor 2: hala o výmere 28,35m2, hala o výmere 13m2, chodba o výmere 2,05m2, WC o výmere 1,35m2, pivnica o výmere 16,55m2 (popis: splachovacie WC, vykurovanie elektrické, prietokový ohrev vody vo WC, podlaha dlažba, okná drevené)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže uskutočňovanej podľa § 281-§ 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP 31, Sučany

IČO: 316938

V zastúpení: Martin Rybár, starosta obce

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Hríb, referent správy majetku, t.č. 043-4241019, 0911/268906.

vyhlasuje

obchodnú verejnú súť na výber uchádzača na uzavretie nájomnej zmluvy za

účelom nájmu majetku vyhlasovateľa.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výzva tretím osobám na podávanie najvhodnejších návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Vyhlasovateľom ako prenajímateľom a Uchádzačom ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom

jednotlivých nebytových priestorov v budove zapísanej na liste vlastníctva č. 1881 vedenom Okresným úradom Martin, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Sučany, obec Sučany, okres Martin: Stavba súpisné číslo 552, druh stavby: Administratívna budova, popis stavby: Administr. budova, postavená na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 622 (ďalej len „Stavba“), a to:

  1. nebytový priestor 1: hala o výmere 35,84m2, kuchynka o výmere 9,03m2, WC o výmere 1,31m2, bezpečnostná miestnosť o výmere 6,81m2 (popis: splachovacie WC, kuchynská linka, koberce, plastové okná, vykurovanie elektrické, centrálna regulácia v každej miestnosti, prietokový ohrev vody v kuchynke, podhľady kazetové) a/alebo
  2. nebytový priestor 2:hala o výmere 28,35m2, hala o výmere 13m2, chodba o výmere 2,05m2, WC o výmere 1,35m2, pivnica o výmere 16,55m2 (popis: splachovacie WC, vykurovanie elektrické, prietokový ohrev vody vo WC, podlaha dlažba, okná drevené).
  3. Nebytové priestory je možné prenajať spoločne alebo aj jednotlivo.

3. Typ zmluvy:

Nájomná zmluva na dobu neurčitú podľa z. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. 30.12.2019, webovom sídle obce Sučany a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:

a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 30.1.2020 do 12.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni obecného úradu obce Sučany

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský

d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná verejná súťaž nebytový priestor námestie“ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu vyhlasovateľa OVS.

e) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:

– identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, kópiu výpisu z Obchodného registra),

–  navrhnutú cenu nájmu za predmet súťaže, pričom navrhnutá cena nájmu musí byť v minimálnej výške 37,- €/m2 / rok (plus energie)

– účel nájmu : charakter a činnosti prevádzky 

-  písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže uvedenými v článku 6 tohto oznámenia,

  • písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
  • písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v exekúcii a nemá v evidencii daňové nedoplatky a nedoplatky na odvodoch

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

5. Rozsah a úplnosť ťažného návrhu

 Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

c)  návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,

e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

g) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

h) ohliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na úradnej tabuli obce a internetovom sídle obce Sučany po dohode s referentom správy majetku OcU Sučany

i) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s  uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,

j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže

k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

l) nájomnú zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od doručenia oznámení o jeho výbere

m) uchádzač je povinný uhradiť nájom za 1. polrok na účet vyhlasovateľa do 10 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy

7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

- Výber bude prebiehať na základe navrhovaných cien nájmu a charakteru užívania predmetu nájmu, pričom najvhodnejší je návrh s najvyššou sumou ceny nájmu a najvhodnejším charakterom prevádzky pre plnenie samosprávnych úloh vyhlasovateľa.

- Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční do 2 týždňov od ukončenia predkladania návrhov súťaže.

- Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia návrhov.

8. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

-  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

-  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

-  zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení

- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Vytvorené: 30. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2019 11:49
Autor: Správca Webu