Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Milé deti!
Blíži sa Mikuláš. Nakoľko terajšia situácia nedovoľuje stretávanie – kultúrne podujatia, rozhodli sme sa pre Vás usporiadať Mikulášsku akciu, podľa momentálnych možností.

Milé deti!

Blíži sa Mikuláš. Nakoľko terajšia situácia nedovoľuje stretávanie – kultúrne podujatia, rozhodli sme sa pre Vás usporiadať Mikulášsku akciu, podľa momentálnych možností.

Milé deti, namaľujte obrázok, najlepšie vo formáte A4 s mikulášskou tematikou. Poproste svojich rodičov, aby Vám pomohli s odoslaním, prípadne doručením vášho obrázka na obecný úrad. Obrázky prosíme do 30.11.2020 zaslať e-mailom na adresu kultura@sucany.sk alebo doručiť na obecný úrad na č. dverí 1. kultúra.

Na zadnú stranu obrázka uveďte Vaše meno a priezvisko, vek a telefónne číslo mamy alebo ocka.

Akcie sa môžu zúčastniť deti s trvalým pobytom v obci Sučany do 7 rokov. Zúčastnené deti odmení Mikuláš.

Termín, presný čas a spôsob odovzdania Mikulášskych balíčkov dáme vedieť vopred na web stránke a miestnym rozhlasom prípadne na Vašom t.č., podľa hygienicko-epidemiologickej situácie a aktuálnych opatrení vlády SR a ÚVZ.

Tešíme sa na vaše obrázky!

 

 

Zaslaním obrázka udeľuje účastník v zastúpení zákonným zástupcom obci Sučany výhradný bezodplatný súhlas na použitie obrázka prípadne jeho časti (ďalej len „Dielo“) spôsobom podľa uváženia obce. V zmysle uvedeného je obec oprávnená najmä na vyhotovenie rozmnoženiny Diela, verejné rozširovanie originálu Diela, zaradenie Diela do súborného diela, verejné vystavenie Diela, verejné vykonanie Diela, verejný prenos Diela. Obec je oprávnená v rozsahu udeleného súhlasu udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Obec je oprávnený Dielo sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom.

Účasťou v akcii (odoslaním obrázka s osobnými údajmi na vyššie uvedenú e-mailovú adresu obce Sučany alebo jeho doručením na obecný úrad Sučany) udeľuje účastník v zastúpení zákonným zástupcom obci Sučany súhlas so spracovaným všetkých poskytnutých osobných údajov vo vyššie opísanom rozsahu za účelom účasti účastníka v Mikulášskej akcií organizovanej obcou Sučany a následným kontaktovaním zákonného zástupcu pre účely odovzdania ocenenia podľa podmienok akcie a v závislosti od hygienicko-epidemiologickej situácie v Slovenskej republike. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu 1 roku odo dňa jeho udelenia. Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať dostupných alebo prostredníctvom kontaktovania zodpovednej osoby obce Sučany prostredníctvom elektronickej pošty na: sekretariat@sucany.sk alebo dpo@sucany.sk. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb nájdete na webovej stránke obce Sučany, v Zásadách ochrany osobných údajov.


Vytvorené: 16. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020 13:31
Autor: Katarína Miháliková