Obsah

Plán činnosti obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2024 a videozáznamy z OZ

Typ: ostatné
Plán činnosti obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2024
Od 26.10.2021 sú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vyhotovované videozáznamy dostupné YouTube kanále obce Sučany: https://www.youtube.com/@obecsucany1114/streams . Rokovanie obecného zastupiteľstva je zároveň vysielané online. 

Od 26.10.2021 sú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vyhotovované videozáznamy dostupné YouTube kanáli obce Sučany, ktoré sú vysielané aj online. 

 

Plán činnosti obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2024

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2024

 

20. februára 2024,            utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

23. apríla 2024,                 utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

18. júna 2024,                   utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

17. septembra 2024,         utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

29. októbra 2024,              utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

10. decembra 2024,          utorok 16,00 hod.,     Robotnícky dom

 

Plán práce na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Sučany na rok 2024

 

20. februára 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023
 7. VZN a iné predpisy obce
 8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 9. Projekty a investičné zámery v obci
 10. Vyhodnotenie kultúrnej činnosti a činnosti športových klubov za rok 2023
 11. Dotácie z rozpočtu obce
 12. Rozpočet obce
 13. Správa o činností komisií
 14. Rôzne
 15. Interpelácie
 16. Záver

 

23. apríla 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. VZN a iné predpisy obce
 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 8. Projekty a investičné zámery v obci
 9. Rozpočet obce
 10. Správa o činnosti DHZO za rok 2023 a správa o bezpečnostnej situácii v obci Sučany /OO PZ Sučany/ za rok 2023, správa komunitného centra a TP a TSP o činnosti v obci za rok 2023, Správa stavebného referátu o stavebnej činnosti v obci, referátu životného prostredia o činnosti v obci za rok 2023, správa o odpadoch, druhu, poplatkoch a objemoch za rok 2023, informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Sučany
 11. Správa o činností komisií
 12. Rôzne
 13. Interpelácie
 14. Záver

 

18. júna 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2024
 7. VZN a iné predpisy obce
 8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 9. Projekty a investičné zámery v obci
 10. Rozpočet obce
 11. Správa o činností komisií
 12. Rôzne
 13. Interpelácie
 14. Záver

 

17. septembra 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. VZN a iné predpisy obce
 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 8. Projekty a investičné zámery v obci
 9. Rozpočet obce
 10. Správa o činností komisií
 11. Rôzne
 12. Interpelácie
 13. Záver

 

29. októbra 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. VZN a iné predpisy obce
 7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 8. Projekty a investičné zámery v obci
 9. Rozpočet obce
 10. Vyhodnotenie činnosti ZŠ a MŠ za šk. rok 2023/24
 11. Správa o činností komisií
 12. Rôzne
 13. Interpelácie
 14. Záver

 

10. decembra 2024

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Návrh plánu kontrol na rok 2025
 7. VZN a iné predpisy obce
 8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a jeho nadobúdanie
 9. Projekty a investičné zámery v obci
 10. Rozpočet obce
 11. Návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2025 – 2027
 12. Plán činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2025
 13. Správa o činností komisií
 14. Rôzne
 15. Interpelácie
 16. Záver

Vytvorené: 15. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2024 11:15
Autor: Správca Webu