Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Zápis úmrtia do matriky

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

na počkanie

  • bez poplatku
  • Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa 5€.