Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Uzatvorenie manželstva

 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Sučanoch sa sobáše konajú v piatok a sobotu  v sobášnej sieni RKD. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Snúbenci sú občania Slovenskej rebupliky

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

na počkanie

 • bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Sučanoch

Jeden alebo obaja snúbenci sú cudzí štátni príslušníci

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

na počkanie

 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,50€
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 €
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 16,50 €
 • Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.