Sučany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY


V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon") je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. V zmysle § 38b zákona „Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený." Z uvedeného dôvodu radám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sučany končí funkčné obdobie uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.

Obec Sučany zastúpená starostom obce Martinom Rybárom v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

 

                                                  VÝZVU na voľby členov rady školy pri:
Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany v počte 11 členov
Materská škola "Zvonček1 Sučany, Hurbanova 10,03852 Sučany v počte 11 členov
Týmto žiadam riaditeľov MŠ a ZŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy (Pozn.: zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy).
Voľby do rady pri MŠ a ZŠ je potrebné uskutočniť tak, aby sa nová rada školy mohla ustanoviť najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia RŠ, t.j. do dňa ukončenia funkčného obdobia existujúcej RŠ.
Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka školy. Určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov obce Sučany (pre MŠ v počte 3 členov a pre ZŠ v počte 4 členov) rozhodne zriaďovateľ škôl.

V Sučanoch, dňa 23.6.2020
                                                                                       za obec Sučany Martin Rybár

                                                                                                      starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu