Sučany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

AKTUALITY - Výzva

Výzva   3

Výzva - Na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad

Obec Sučany ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bola daň z nehnuteľnosti splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a poplatok za komunálny odpad do 31.7.2023.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.11.2023 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ , alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V prípade, že si svoje záväzky nesplníte do uvedeného termínu, obec Sučany na základe § 52 ods. 1 až 3 Daňového poriadku zverejní zoznam dlžníkov na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Ná základe zákona je obec povinná vymáhať nezaplatené dane a poplatok za komunálny odpad a DSO.

 

 

Dátum vloženia: 21. 11. 2023 12:49
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2023 10:19
Autor: Barbora Obžutová