Sučany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Knižnica

KnižnicaKnižnica priestoryKnižni 2Knižnica 3knižnica 4Knižnica

Adresa knižnice: Základná škola SNP Sučany , Partizánska 13, 038 52 Sučany

Knižnica je sprístupnená čitateľom nasledovne:

 • Pondelok          13:00 – 17:00 hod. 
 • Utorok               09:00 - 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ /
 • Streda               13:00 – 17:00 hod.
 • Štvrtok              13:00 – 17:00 hod.
 • Piatok                09:00 – 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ /

 

Obecná knižnica Sučany – dostupná literatúra :

 • mapy, atlasy
 • biografie, heraldika
 • dejiny kultúrne, svetové, staroveku, stredoveku, novoveku
 • filozofia, psychológia
 • logika, etika, náboženstvá
 • sociológia, politika
 • ekonómia, právo, výchova
 • národopis, zvyky
 • matematika, fyzika, astronómia
 • chémia, mineralógia, geológia
 • príroda, biológia, botanika
 • zoológia, medicína, technika
 • pôdohospodárstvo
 • pestovanie rastlín
 • ovocinárstvo, záhradkárstvo
 • chov zvierat, poľovníctvo, rybárstvo
 • potravinárstvo
 • bytové zariadenie, remeslá, práce
 • umenie, architektúra, sochárstvo
 • mincovníctvo, kreslenie
 • umelecké remeslá
 • maliarstvo, fotografia
 • hudba, divadlo, hry, šport
 • jazykoveda
 • dejiny literatúry, literárna veda
 • archeológia
 • kultúrno-historické pamiatky
 • vlastiveda, cestopisy
 • geografia, zemepis
 • beletria slovenská a svetová
 • poézia slovenská a svetová
 • povinná školská literatúra

V súčasnosti sa fond permanentne dopĺňa o väčšinu novo vychádzajúcich titulov slovenskej literárnej tvorby a zaujímané diela svetovej literatúry.

 


Výpožičný poriadok knižnice v Sučanoch

 1. Obecná knižnica v Sučanoch je verejnou knižnicou. Záujemcom poskytuje služby prezenčným a absenčným požičiavaním literatúry a usporadúvaním kultúrno - výchovných podujatí pre verejnosť.
 2. Knižnica je sprístupnená čitateľom nasledovne:
 • Pondelok         13:00 – 17:00 hod.
 • Utorok              09:00 - 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ /
 • Streda              13:00 – 17:00 hod.
 • Štvrtok             13:00 – 17:00 hod.
 • Piatok               09:00 – 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ

  č.t.043/4293 188

Základná škola SNP Sučany
Partizánska 13
038 52 Sučany

(Knižnica sa nachádza v priestoroch Základnej školy, vchod zboku od chodníka.)
 

3. Čitateľom Obecnej knižnice v Sučanoch sa môže stať každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Sučanoch ( prípadne v Turčianskej Štiavničke a  Podhradí ) Pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt mimo vyššie uvedených obcí, platia nasledovné

podmienky:

a) každý nový čitateľ je povinný zaplatiť okrem členského poplatku aj finančnú zálohu vo výške 17 euro

b) záloha bude čitateľovi vrátená  po vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici

 

4. Zápisné do knižnice na kalendárny rok je stanovené v tejto výške:

- zamestnaní 2,50 €

- nezamestnaní, dôchodcovia, študenti 1.00 €

- deti a žiaci základných škôl 1.00 €

5. Počet požičaných kníh jednorázovo na jedného čitateľa je 5 ks.
    Výpožičná doba kníh je 1 mesiac. Knižnica má právo skrátiť výpožičnú dobu.

6. Výpožičná doba môže byť predĺžená najviac dvakrát.

7. Poplatok za upomienku je 2,00 €, pri počte viac ako 5 kníh 3,00 €.

8. Knihovník má právo odmietnuť ďalšie vypožičanie kníh a následné vyradenie  z evidencie tých čitateľov, ktorí opakovane porušovali výpožičný poriadok.

9. Čitateľ môže knihovníka požiadať o rezervovanie požičaných kníh.

10. Čitateľ je povinný nahlásiť knihovníkovi každú zmenu svojho mena a bydliska.

11. Čitateľ je povinný vrátiť v takom stave, v akom si ich požičal. Pri strate alebo poškodení knihy je povinný nahradiť škodu finančne v plnej výške alebo tým istým titulom.

12. Za stratu čitateľského preukazu a vystavenie nového v priebehu roka je čitateľ povinný zaplatiť 0,50 €.

13. Osobám postihnutých infekčnou chorobou alebo osobám v rodine, ktorých sa vyskytuje infekčná choroba sa knihy nepožičiavajú. Čitateľ je povinný takéto ochorenie knihovníkovi oznámiť.

14. Sťažnosti, oznámenia a návrhy týkajúce sa prevádzky knižnice môže čitateľ oznámiť písomne alebo priamo knihovníkovi alebo Obecnému úradu v Sučanoch.

15. Čitateľ sa podpisom na prihláške zaväzuje dodržiavať výpožičný poriadok.

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1.januára 2016

 

                                                                                                                                     Ing. Vladimír Plžik

                                                                                                                                           starosta obce