Obsah

Komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže

Typ: ostatné
Komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže

Komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže

 

Predseda: Trnovská Iveta, MUDr., MPH

Podpredseda: Koyš Richard, MUDr. 

Členovia: 

Dianovská Renáta

Hrabětová Iveta, MUDr. 

Kováč Róbert, Mgr. 

Marčeková Lýdia, Mgr. 

Pecková Gabriela, Mgr. 

Plevková Jana, Doc. MUDr. PhD

Zapisovateľ: Ing. Marta Bobčeková 043/424 10 20 socialne@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce,
- vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení,
- vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
- predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach,
- posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na sociálnu výpomoc občanom v súlade s príslušným VZN,
- monitoruje stav starostlivosti o starých, osamelých, osôb v hmotnej núdzi a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, potrebu riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti,
- spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov,
- monitoruje stav a dáva stanoviská pre rozhodnutia na úseku zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci,
- posudzuje starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov,
- spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami zriadenými v obci alebo starajúcimi sa o obyvateľov obce,
- posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže,
- posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
- predkladá návrhy resp. stanoviská k návrhom na rozpočet alebo jeho zmenu v oblasti sociálno-zdravotnej, školstva, mládeže, bytovej,
- podieľa sa na príprave VZN a interných noriem obce týkajúcich sa v oblasti sociálnozdravotnej, školstva, mládeže, bytovej,
- predkladá stanoviská k bytovej politike obce, k uzatvoreniu a k zmenám nájomných zmlúv na užívanie obecných nájomných bytov,
- plní ďalšie úlohy súvisiace so sociálnou, zdravotnou, bytovou, školskou činnosťou obce podľa potreby.


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 2. 2019 11:20
Autor: