Obsah

Komisia ekonomická

Typ: ostatné
Komisia ekonomická

Komisia ekonomická

 

Predseda: Miert Miroslav, JUDr. 

Podpredseda: Pecková Gabriela, Mgr. 

Členovia: 

Blizniak Ondrej, Ing. 

Blizniaková Zuzana

Chorvátová Miroslava, Ing. 

Rybárová Magdaléna

Skokňa Samuel, Mgr. 

Ing. Ivan Zachar

Zapisovateľ: Ing. Katarína Poliačková 043/424 10 15 uctaren1@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
- predkladá stanoviská k návrhom VZN a smerníc týkajúcich sa daní, poplatkoch, cenníka za služby, hospodárenia s majetkom obce, ich zmien a zrušenia,
- kontroluje a predkladá stanoviská k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce, a to najmä k predaju a prenájmu majetku obce, k prijatiu úveru a pôžičky, k nakladaniu s pohľadávkami obce, zároveň plní funkciu vyraďovacej, škodovej a likvidačnej komisie
- kontroluje a predkladá stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených právnických osôb,
- predkladá stanoviská k podnetom na zakladanie, zmeny a zrušovanie obcou zriadených alebo založených právnických osôb,
- predkladá stanoviská k materiálom prejednávanými orgánmi obce týkajúcich sa dôležitých investičných zámerov právnických a fyzických osôb v obci a iných dôležitých otázok života obce,
- zaoberá sa žiadosťami o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí, návrhmi na určenie platu starostu a výškou odmeny hlavného kontrolóra, návrhom zásad odmeňovania poslancov OcZ a ďalších osôb,

 


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2020 10:52
Autor: