Obsah

1 Plán činnosti obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2020

Typ: ostatné
Plán činnosti obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2020

                                

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2020

 

 1. 11. februára 2020                utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom
 2. 21. apríla 2020                     utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom
 3. 23. júna 2020                       utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom
 4. 8. septembra 2020              utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom
 5. 27. októbra 2020                 utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom
 6. 15. decembra 2020             utorok 15,00 hod.                  Robotnícky dom

Plán práce na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Sučany na rok 2020

 

11. februára 2020

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
 7. Vyhodnotenie kultúrnej činnosti za rok 2019
 8. Vyhodnotenie činnosti športových klubov za rok 2019
 9. Informácia o doručených žiadostiach o dotácie z rozpočtu obce
 10. Schvaľovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce
 11. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 12. Správa o činností komisií
 13. Rôzne
 14. Interpelácie
 15. Záver

 

21. apríla 2020

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Záverečný účet obce za rok  2019 vrátane použitia prebytku hospodárenia, správa audítora k ZÚ a správa HK k ZÚ
 7. Zmena rozpočtu obce – zvýšenie o nevyčerpané fin. prostriedky na investície
 8. Správa stavebného referátu o stavebnej činnosti v obci za rok 2019
 9. Informácia o ÚPN-O Sučany
 10. Správa referátu životného prostredia o činnosti v obci za rok 2019
 11. Správa o odpadoch, druhu, poplatkoch a objemoch za rok 2019
 12. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 13. Správa o činnosti DHZO za rok 2019 a správa o bezpečnostnej situácii v obci Sučany

/OO PZ Sučany/ za rok 2019

 1. Schvaľovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce
 2. Správa o činností komisií
 3. Rôzne
 4. Interpelácie
 5. Záver

23. júna 2020

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2020
 7. Stav čerpania finančných prostriedkov
 8. Zmena rozpočtu obce a ZŠ na rok 2019
 9. Predĺženie zmlúv nájomných bytov
 10. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 11. Informácia o kultúrnych akciách /Hodžove dni, jedenástky/
 12. Správa o činností komisií
 13. Rôzne
 14. Interpelácie
 15. Záver

 

8. septembra 2020

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Výročná správa Sučany za konsolidovaný celok za rok 2019 so Správou audítora

a Dodatkom správy audítora

 1. Správa o fin. plnení rozpočtu obce a ZŠ za 1. polrok 2020 a monitorovacia správa

o plnení programového rozpočtu obce za 1. polrok 2020

 1. Zmena rozpočtu obce a ZŠ na rok 2020
 2. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 3. Informácia o činnosti komisií OZ za 1. polrok 2020
 4. Správa o činností komisií
 5. Rôzne
 6. Interpelácie
 7. Záver

27. októbra 2020

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Informácia o plnení rozpočtu obce  za I – III. štvrťrok 2020
 7. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 8. Vyhodnotenie činnosti ZŠ a MŠ za šk. rok 2019/20
 9. Správa o činností komisií
 10. Rôzne
 11. Interpelácie
 12. Záver

 

15. decembra 2020

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení OcZ
 5. Správy z vykonaných kontrol
 6. Návrh plánu kontrol na rok 2021
 7. Návrh kultúrnych akcií na rok 2021
 8. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie nehnuteľného majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce
 9. Schvaľovanie poradovníka na byty a predĺženie nájomných zmlúv
 10. Zmena rozpočtu obce a ZŠ na rok 2020
 11. Návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2021 – 2023
 12. Plán činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2021
 13. Správa o činností komisií
 14. Rôzne
 15. Interpelácie
 16. Záver

Vytvorené: 4. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 1. 2021 18:01
Autor: Správca Webu