Obsah

Hlavný kontrolór

Mgr. Radoslav Olašák

1. poschodie číslo dverí: 107
043/4241014
+421915793639
kontrola@sucany.sk
sucany@kontrolor.sk

  • vykonáva  kontrolu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to:
  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a ZŠ
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce a ZŠ
  • kontrolu plnenia uznesení OZ a dodržiavanie interných predpisov obce
  • kontrolu vybavovania sťažností a petícií
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce
  • zodpovedá za plnenie úloh uložených OcZ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov
  • je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov