Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.9.2023 v sále RKD

Typ: ostatné
oznam Starosta obce v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. septembra 2023 /utorok/ o 16:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch. Zo zasadnutia OZ bude vysielaný online prenos: https://www.youtube.com/watch?v=EO0VdDI6DMY

Program:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Schválenie programu

 4. Správa o plnení uznesení OZ

 5. Správa z vykonaných kontrol

 6. Návrh VZN č. 7 /2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a v zariadení školského stravovania

 7. Prevody, nájmy, výpožičky a nadobúdanie majetku obce a zriadenie tiarch na nehnuteľný majetok obce

 8. Informácia o projektoch a realizácií investičných zámerov v obci (rekonštrukcia komunikácií, rozhlasu, RKD, MFI, rekonštrukcia ZŠ, zateplenie MŠ, zmeny a doplnenia ÚPN-O obce, KC a TSP, strecha domu Ďurka Langsfelda, vozidlo pre opatrovateľskú službu, digitalizovaný náučný chodník, fotovoltaika OcÚ, podpora migrácie ai.)

 9. Dotácie z rozpočtu obce

 10. Čerpanie rozpočtu obce a ZŠ k 30.6.2023

 11. Zmena rozpočtu obce a ZŠ na rok 2023

 12. Správy z komisií OZ

 13. Rôzne

 14. Interpelácie

 15. Záver

O 17.40 hod. je vyčlenený priestor pre verejnosť v zmysle Rokovacieho poriadku OcZ Sučany

Zo zasadnutia OZ bude vysielaný online audiovizuálny prenos na youtube kanály obce:  https://www.youtube.com/watch?v=EO0VdDI6DMY. Vyhotovený audiovizuálny záznam bude dostupný na stránke obce.

 

 

 


Vytvorené: 11. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2023 10:47
Autor: Správca Webu