Obsah

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP 31, Sučany

IČO: 316938

V zastúpení: Martin Rybár, starosta obce

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Hríb, referent správy majetku, t.č. 0911268906

     vyhlasuje

obchodnú verejnú súť na výber uchádzača na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vyhlasovateľa.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom prenájmu je nebytový priestor 2: hala o výmere 28,35m2, hala o výmere 13m2, chodba o výmere 2,05m2, WC o výmere 1,35m2, pivnica o výmere 16,55m2 (popis: splachovacie WC, vykurovanie elektrické, prietokový ohrev vody vo WC, podlaha dlažba, okná drevené) v budove zapísanej na liste vlastníctva č. 1881 vedenom Okresným úradom Martin, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Sučany, obec Sučany, okres Martin: Stavba súpisné číslo 552, druh stavby: Administratívna budova, popis stavby: Administr. budova, postavená na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 622 (ďalej len „Stavba“)

3. Typ zmluvy:

Nájomná zmluva podľa z. o nájme nebytových priestorov

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. 1.10.2021 webovom sídle obce Sučany a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:

a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do minimálne 15 dní po uverejnení súťaže na úradnej tabuli obce Sučany, t.j. do 25.10.2021 do 12.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni obecného úradu

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský

d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumentyktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa heslom: „„Obchodná verejná súťaž nebytový priestor námestie“ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu vyhlasovateľa OVS.

e) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:

– identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, kópiu výpisu z Obchodného registra),

– navrhnutú cenu nájmu za predmet súťaže, pričom navrhnutá cena nájmu musí byť v minimálnej výške 40,- €/m2 / rok (plus energie)

– písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej

súťaže uvedenými v článku 6 tohto oznámenia,

- písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

- písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v exekúcii a nemá v evidencii daňové nedoplatky a nedoplatky na odvodoch

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté.

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

    Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej

súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,

e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného

  •  

f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo

nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť

návrh z obchodnej verejnej súťaže,

g) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

h) ohliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na

úradnej tabuli obce a internetovom sídle obce Sučany po dohode s referentom správy majetku OcU Sučany

i) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane

uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení

obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,

j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z

akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže

k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v

minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

l) nájomnú zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od doručenia oznámení o jeho

  •  

m) uchádzač je povinný uhradiť nájom za 1. polrok na účet vyhlasovateľa do 10 dní od

uzatvorenia nájomnej zmluvy

7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

- Výber bude prebiehať na základe navrhovaných cien nájmu, pričom najvhodnejší je návrh s najvyššou sumou ceny nájmu

- Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční do 2 týždňov od ukončenia predkladania návrhov súťaže.

- Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia návrhov.

8. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

-  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

-  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

-  zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení,

 - zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

  1. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na úradnej tabuli obce (pri OcÚ) a webovej stránke vyhlasovateľa www.sucany.sk (ponuka majetku obce).slsp 1slsp 2slsp 3slsp 4podorys (111.8 kB)