Obsah

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

na predaj obecného pozemku pri COOP Jednota 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva

k majetku vyhlasovateľa

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov : Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP 31, Sučany

IČO: 316938

V zastúpení: Martin Rybár, starosta obce

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Belicová, prednosta OcÚ

      vyhlasuje

obchodnú verejnú súť na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Sučany, okres Martin, katastrálne územie Sučany, ktoré sú Okresným úradom v Martine, katastrálnym odborom,  zapísané na LV 1881, k .ú. Sučany, a to: KNC  538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 a KNC  538/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 

3. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. 10.7.2020 webovom sídle obce Sučany a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných inštrukcií:

a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do minimálne 15 dní po uverejnení súťaže na úradnej tabuli obce Sučany, t.j. do 30.9.2020 do 12.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni obecného úradu

b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský

d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná verejná súťaž pozemky“ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu vyhlasovateľa OVS.

e) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:

– identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, kópiu výpisu z Obchodného registra),

–  navrhnutú kúpnu cenu za predmet súťaže, pričom navrhnutá kúpna cena musí byť v minimálnej výške 44 400,- € (á 60,-€/m2)

–  písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže uvedenými v článku 6 tohto oznámenia,

- písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu:

    Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,

b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,

c)  návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,

d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,

e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,

f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,

g) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži,

h) ohliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na úradnej tabuli obce a internetovom sídle obce Sučany po dohode s prednostom OcÚ Sučany,

i) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s  uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,

j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,

k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

l) kúpnu zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od schválenia prevodu v obecnom zastupiteľstve Sučany,

m) uchádzač je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa do 30 dní od schválenia prevodu v obecnom zastupiteľstve,

n) návrh na vklad vlastníckeho práva podáva vyhlasovateľ až po úplnom uhradení kúpnej ceny uchádzačom na určený účet vyhlasovateľa (úhradou sa rozumie pripísanie na účet vyhlasovateľa). Náklady spojené s návrhom na vklad hradí uchádzač.

7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

-  Výber bude prebiehať na základe navrhovaných cien, pričom najvhodnejší je návrh s najvyššou sumou.

9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

-  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

-  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

-  zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení,

 - zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov