Obsah

Komunitné centrum sídli na ul. Hlavná 20 - budova bývalej reštaurácie Gól.
 
V komunitnom centre poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, kariérne poradenstvo, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, fakultatívne činnosti, pospenitenciárnu starostlivosť a.i.
 
Komunitné centrum je určené pre všetkých obyvateľov obce Sučany.kckckc