Obsah

Odpady

Zberný dvor

Zberný dvor, ktorý prevádzkuje Obec Sučany, je umiestnený na ul. Dukelských hrdinov v Sučanoch.

Prevádzkové hodiny zberného dvora:

 • Pondelok 07:00 – 15:00
  Utorok zatvorené
  Streda 07:00 – 15:00
  Štvrtok 07:00 – 14:00
  Piatok 07:00 – 14:00
  Sobota 07:00 – 14:00
  Nedeľa zatvorené

Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované komunálne odpady

a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad:

 • plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity
 • šatstvo
 • sklo
 • drobný stavebný odpad
 • objemný odpad
 • jedlé oleje a tuky
 • elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti

b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad:

 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (vyradené chladničky)
 • batérie a akumulátory
 • odpadové a prevodové oleje
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami)
 • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia nebezpečného odpadu).

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.

Bližšie informácie k jednotlivým druhom odpadov nájdete v zložke Info (Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany).

Zber trávy a lístia

od soboty t. j. 04. mája bude v našej obci prebiehať zber „zeleného“ odpadu zo záhrad a okolia rodinných domov. Na jednotlivých stanoviskách v obci bude pristavená traktorová vlečka, do ktorej môžete umiestniť len trávu a lístie. Upozorňujeme, že konáre a drevený odpad je zakázané ukladať do traktorovej vlečky, ale je potrebné ich priniesť na zberný dvor. Táto aktivita bude prebiehať každú sobotu počas vegetačného obdobia, okrem sviatkov, na týchto stanoviskách v určenom čase:

 

 

Lokalita

Čas (h)

(od - do)

Sídlisko Prefa - park

10:00 – 10:50

Hrabiny – Fatranská cesta - aut. zastávka v strede

11:00 – 11:45

Okále – parkovisko - bývalá JEDNOTA

12:00 – 12:50

Ul. Fučíkova – pri obchode JEDNOTA

13:00 – 13:50

 


Kontakt:
DHZO Sučany - č. tel.: 0903 555 159

Obecný úrad - referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková
č. tel.: 043/4241026
e-mail: korcekova@sucany.sk