Obsah

Odpady

Zberný dvor

Zberný dvor, ktorý prevádzkuje Obec Sučany, je umiestnený na ul. Dukelských hrdinov v Sučanoch.

Prevádzkové hodiny zberného dvora:

 • Pondelok 07:00 – 15:00
  Utorok zatvorené
  Streda 07:00 – 17:00
  Štvrtok 07:00 – 15:00
  Piatok 07:00 – 14:00
  Sobota 07:00 – 17:00
  Nedeľa zatvorené

Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované komunálne odpady

a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad:

 • plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity
 • šatstvo
 • sklo
 • drobný stavebný odpad
 • objemný odpad
 • jedlé oleje a tuky
 • elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti

b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad:

 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (vyradené chladničky)
 • batérie a akumulátory
 • odpadové a prevodové oleje
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami)
 • absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia nebezpečného odpadu).

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.

Bližšie informácie k jednotlivým druhom odpadov nájdete v zložke Info (Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany).

Kontakt:
DHZO Sučany - č. tel.: 0903 555 159

Obecný úrad - referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková
č. tel.: 043/4241026
e-mail: korcekova@sucany.sk