Obsah

Odborný stavebný referent, referent životného prostredia a dopravy - Ing. Miroslava Korčeková

Typ: ostatné
043/4241026
+421902991183
stavby@sucany.sk


Ing. Miroslava Korčeková

043/4241026
stavby@sucany.sk

prízemie

 • pripravuje a vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa staveného konania v pôsobnosti obce v zmysle zákonov, vrátane územno-plánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb
 • vybavuje agendu v oblasti drobných stavieb, reklamných a propagačných tabúľ, prípojok inžinierskych sietí k rodinným domom, rozkopávok miestnych komunikácií
 • komplexne rieši otázky týkajúce sa životného prostredia v obci, vrátane vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia
 • v spolupráci s aktivačnou činnosťou organizuje čistenie verejných priestranstiev v obci
 • pripravuje rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • PO a FO oprávnenými na podnikanie, ktorí prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • pripravuje rozhodnutia k výrubom drevín na území obce v zmysle zákona č. 543/2002 v znení neskorších noviel
 • rieši problematiku divokých skládok v zmysle zákona č. 223/2001 v znení neskorších noviel
 • komplexne rieši otázky týkajúce sa životného prostredia v obci, vrátane vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia
 • v spolupráci s aktivačnou činnosťou organizuje čistenie verejných priestranstiev v obci
 • pripravuje rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • pripravuje rozhodnutia k výrubom drevín na území obce v zmysle zákona č.543/2002
 • rieši problematiku divokých skládok v zmysle zákona č.223/2001

 

 


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2021 10:55
Autor: