Obsah

Stavby

Územný plán


Územný plán obce Sučany (k. ú. Sučany) bol schválený Obecným zastupiteľstvom č. 19/05 zo dňa 10.8.2005 a VZN č. 02/05 zo dňa 24.8.2005 o záväznej časti Územného plánu Obce Sučany.

ÚPN obce Sučany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých celkoch (týkajúcich sa problematiky riešeného územia, regionálnych a nadregionálnych vzťahov, demografie, bývania, hospodárskej základne sídla, komerčnej a ostatnej sociálnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a rekreácie, priestorových a kompozičných hľadísk, funkčného využitia územia, životného prostredia, dopravy, technickej infraštruktúry, verejnoprospešných stavieb, asanácií, urbanistickej ekonómie a návrhu zásad funkčnej a priestorovej regulácie) určené závery, resp. návrhy pre rozvoj sídla.

Zverejnený materiál má len informatívny charakter, záväznú hodnotu má len tlačený materiál opatrený schvaľovacou doložkou, ktorý sa nachádza na Obecnom úrade v Sučanoch.
Kompletné textové a grafické časti sú k nahliadnutiu na OcÚ – stavebnom referáte.
 

Doplnky ÚP obce Sučany:


Územný plán obce Sučany- Doplnok č.1 – Priemysel (k. ú. Sučany) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 29/06 zo dňa 20.11.2006 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č.1 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č.02/2006 zo dňa 20.11.2006.

Územný plán zóny Sučany- IBV Diele (Východný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 27/2008 zo dňa 23.01.2008 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-IBV Diele, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 27/2008 zo dňa 23.01.2008.

Územný plán obce Sučany- Doplnok č.2 (k. ú. Sučany) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 36/2008 zo dňa 12.03.2008 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č. 2 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 36/2008 zo dňa 12.03.2008.

Územný plán zóny Sučany- Pod Skalou (Juhozápadný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 5/2009 zo dňa 24.06.2009 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-Pod Skalou, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 5/2009 zo dňa 24.06.2009.

Územný plán obce Sučany- Doplnok č.3 (Územie pri severnom okraji zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 8/2009 zo dňa 28.10.2009 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č. 3 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 8/2009 zo dňa 28.10.2009.

Územný plán zóny Sučany- IBV Hrabiny (Severovýchodný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 5/2010 zo dňa 22.09.2010 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-IBV Hrabiny, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 5/2010 zo dňa 22.09.2010.

Územný plán obce Sučany- Zmena a Doplnok č.4 (Územie pri južnom okraji zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č6/2010 zo dňa 23.11.2010 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 4 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 6/2010 zo dňa 23.11.2010.
 
 
 

Doplnok č.1 Priemysel

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 161x | 15.10.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie Stiahnuté: 189x | 15.10.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vdoné hospodárstvo Stiahnuté: 154x | 15.10.2018

Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 218x | 15.10.2018

Doplnok č. 2 Prefa

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Stiahnuté: 204x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, návrh záväzných častí riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 169x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby mapy Stiahnuté: 157x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby mapy, návrh záväzných častí riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 202x | 16.10.2018

Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce) Stiahnuté: 158x | 16.10.2018

Sprievodná správa Stiahnuté: 263x | 16.10.2018

Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné využitie Stiahnuté: 161x | 16.10.2018

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 297x | 16.10.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie Stiahnuté: 144x | 16.10.2018

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo Stiahnuté: 169x | 16.10.2018

Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 149x | 16.10.2018

Doplnok č. 3 Hrabiny

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ochrany prírody a tvorby krajiny, návrh záväzných častí riešenia a VPS Stiahnuté: 234x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Stiahnuté: 181x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, návrh záväzných častí riešenia a VPS Stiahnuté: 195x | 16.10.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 190x | 16.10.2018

Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce) Stiahnuté: 291x | 16.10.2018

Stránka