Obsah

Vážení občania,

od januára 2022 obec Sučany zavádza množstvový zber zmesových komunálnych odpadov. Tento množstvový zber sa týka Vašich čiernych plastových alebo kovových nádob. Zber plastov, papierov a skla ostáva podľa harmonogramu.

Základnou myšlienkou množstvového zberu zmesových komunálnych odpadov je zníženie objemu zmesového odpadu a spravodlivejšie nastavenie poplatku za komunálne odpady. Každá domácnosť si zvolí frekvenciu vývozu a počet nádob na zmesový komunálny odpad a na základe týchto údajov sa vypočíta poplatok za vývoz odpadov. Poplatky za vývoz sa budú líšiť pre jednotlivé domácnosti. Všetko záleží od toho ako triedite komunálne odpady.

Poplatok za odpady sa bude skladať z dvoch zložiek.

Jedna zložka bude vypočítaná na základe Vami nahlásenej (293.5 kB) (alebo pracovníkmi obecného úradu zistenej) frekvencie vývozu, počtu členov domácnosti a počtu a objemu nádob. 

Druhá zložka je paušálna na občana na rok t. j. 11 eur. Táto paušálna suma je vypočítaná na základe nákladov na zberný dvor, jarnú a jesennú očistu, odpadkové koše na verejných priestranstvách, cintoríne atď.

Čiže domácnosť, ktorá má dve smetné nádoby a bude mať vývoz 1 x za dva týždne bude mať vyšší poplatok ako domácnosť, ktorá má jednu smetnú nádobu a vývoz 1 x za dva týždne.

Každá domácnosť môže vypísať tlačivo Prevzatie platenia poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (33 kB) na základe, ktorého dostane len jeden výmer za odpady za všetky osoby. Teda, keď v domácnosti žijú tri osoby doteraz dostala každá osoba samostatný výmer za odpady avšak pri vypísaní daného tlačiva bude doručený jeden výmer, v ktorom budú vyúčtované všetky tri osoby.

Osamelo žijúci občan môže požiadať o zníženie poplatku o 50%. Dve spolu žijúce osoby v domácnosti môžu požiadať o zníženie poplatku o 25%. Pre požiadanie použite čestné vyhlásenie (30 kB).

Všetky tlačivá nájdete na stránke obce Sučany.

Kto je povinný platiť poplatok za smeti?

a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť.

b) Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.

c) Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Výpočet poplatku na osobu na rok je nasledovný:

Rodinné domy : ( sadzba podľa objemu nádoby x objem nádoby/nádob x frekvencia vývozu)/počet osôb v domácnosti + 11 eur = ročný poplatok na osobu

Bytové domy so spoločnými kontajnermi : (sadzba podľa objemu nádoby x objem nádoby/nádob x frekvencia vývozu)/počet osôb v bytovom dome + 11 eur = ročný poplatok na osobu

Sadzby podľa objemu nádoby pre občanov:

– 110, 120, 240 litrová zberná nádoba – 0,0228 eura

– 1 100 litrová zberná nádoba – 0,012 eura

Frekvencia vývozov: – 1 x za jeden týždeň – 52 – 1 x za 2 týždne – 26 – 1 x za 4 týždne – 13

Príklady výpočtov poplatku za KO:

prepočet rodinné domy.pdf (73.19 kB)

prepočet bytové domy.pdf (35.56 kB)

Napríklad máme rodinný dom, v ktorom bývajú štyria ľudia, majú jednu kovovú smetnú nádobu a chcú ju vyvážať 1 x za 2 týždne prepočet je nasledovný:

Kovová smetná nádoba je 110 l, frekvencia vývozu 1 x za 2 týždne – 26 (0,0228 x 110 x 26)/ 4 + 11 = 27,302 eur na osobu na rok

V prípade, že má rodinný dom dve kovové smetné nádoby je výpočet nasledovný: (0,0228 x (2x110) x 26)/ 4 + 11 = 43,604 eur na osobu na rok

Poplatok pri rodinnom dome, v ktorom bývajú štyria ľudia, majú jednu kovovú smetnú nádobu a chcú ju vyvážať 1 x za 4 týždne vypočítame nasledovne: (0,0228 x 110 x 13)/ 4 + 11 = 19,151 eur na osobu na rok

Sadzby podľa objemu nádoby pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby: - 110, 120, 240 litrová zberná nádoba – 0,025 eura, - 1 100 litrová zberná nádoba – 0,015 eura Ročný výpočet poplatku je nasledovný: sadzba podľa objemu nádoby x objem ná do - by/nádob x frekvencia vývozu

Domácnosti, ktoré triedia svoje odpady tak, ako sa má, budú mať nižšie poplatky za odvoz smetí. V prílohe prikladáme prepočtovú tabuľku pre rodinné domy. Poplatok pre bytové domy je závislý od veľkosti a počtu kontajnerov a od počtu ľudí reálne žijúcich v bytovom dome. Pri množstvovom zbere si má každý zaplatiť odpady tam, kde ich vytvára.

Všetky informácie k množstvovému zberu zmesových komunálnych odpadov od roku 2022 nájdete v priložených materiáloch.

Článok - množstvový zber.pdf (536.83 kB)

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby - rodinné domy.pdf (477.79 kB)

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby – bytové domy.pdf (472.87 kB)

Príloha ku Prihláške na odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby – bytové domy.pdf (186.09 kB)

Prihláška na odvoz komunálneho odpadu pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.pdf (319.37 kB)

VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prevzatie platenia za KO a dane (33 kB)

Čestné vyhlásenie (30 kB)

Žiadosť o odpustenie, zníženie, vrátenie poplatku za KO (20.84 kB)