Vitajte v obci
SUČANY

v obci, ktorá sa nachádza medzi Malou
a Veľkou Fatrou. Jej krásne okolie má čo
ponúknuť v lete aj zime.

ÚRADNÁ TABUĽA
OZNAMY
PODUJATIA
Oznámenie verejná vyhláška - Miroslav Mácha
1. 12. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Počalová Monika
28. 11. 2016
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva pol'nohospodárskeho pozemku
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2009 obce Sučany o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
25. 11. 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017-2019
25. 11. 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2015 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe a výške úhrad za soc služby poskytované obcou Sučany
25. 11. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Miroslav Mácha, Peter Holúbek
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k VZN dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
25. 11. 2016
Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019
25. 11. 2016
Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území obce Sučany
25. 11. 2016
Návrh dodatok 7 VZN 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a šk. zariadení zriadených na území Sučany
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 4 k VZN 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu a v zariadení šk. stravovania
25. 11. 2016
Návrh dodatok 6 VZN 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a šk. zariadení zriadených na území Sučany
25. 11. 2016
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania - Verejné osvetlenie ul. Hradiská
23. 11. 2016
2. Dec. 2016 llll
OZNAM
Oznam o akcii konanej 3.12.2016
2. Dec. 2016 llll
Strečno - uzávera komunikácie
Oznam
4. Nov. 2016 llll
POZVÁNKA
Srdečne pozývame remeselníkov na prezentáciu a predaj svojich výrobkov
28. Okt. 2016 llll
Slovenská sporiteľna - zmena otváracích hodín
Zmena otváracích hodín...
25. Okt. 2016 llll
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
V našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..
25. Okt. 2016 llll
Zmena predajného dňa a času predaja pojazdného mliečneho automatu VKM s.r.o. Necpaly
Predaj balených mliečnych výrobkov- pojazdný mliečny automat
20. Okt. 2016 llll
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 - do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od  soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.
17. Okt. 2016 llll
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.10.2016, 25.10.2016, 12.11, 14.11. , 15.11. a 16.11.2016
17. Okt. 2016 llll
Kvapka krvi
Kvapka krvi, ktorá sa koná 25.10.2016