Streda 22.10.2014 - Sergej zajtra Alojzia

1

Oznamy

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,

že v termíne od: 21.11.2014 07:30:00 do: 21.11.2014 13:30:00

bude vo Vašej obci na ulici 29.augusta prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Oznam - Most cez rieku Váh

Od 16.10.2014 bude most cez rieku Váh otvorený pre dopravu do 3.5t a pre autobusovú dopravu.

Výzva

MŠ Sučany sa zapojila do Grantu na podporu školských kuchýň a jedální. Prosíme rodičov a občanov Sučian o finančnú podporu na obnovu zariadenia školskej kuchyne a výdajných kuchyniek. Prispievať môžete od 1€ nahor do 30.11.2014.

 

Čím viac ľudí sa do výzvy zapojí , tým väčšia je šanca na výhru.

 

Ďakujeme.

Ako darovať.

1. Otvorte si darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

2. Zaregistrujte sa ako darca

3. Kliknete na Ľudia a kultúra. Vyberte si výzvu na MŠ Sučany – grant nadácie RZ :  

4. Následne môžete využiť tieto možnosti platby:

  • Internetbanking - kliknutím na niektorý z uvedených symbolov bánk, v ktorej máte vedený váš účet
  • Platobnú kartu VISA a MasterCard na Secure 3D bráne, ktorá predstavuje štandard zabezpečenia on-line transakcií uvedenými platobnými kartami, pričom k údajom o platobnej karte sa dostane len dôveryhodný prevádzkovateľ 3D Secure brány
  • "Vlastnú platbu" (v prípade, že nemáte účet v žiadnej z bánk uvedených na portáli, ani platobnú kartu): systém vám zobrazí stránku s potrebnými údajmi na vytvorenie platobného príkazu na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., z ktorého bude dar ďalej zaslaný na účet konečného príjemcu a zaevidovaný v systéme ĽudiaĽuďom.sk

Platbu v prospech MŠ Sučany zúčtujú v súlade s pravidlami minimálne raz mesačne. Platba príde na OÚ Sučany.

Portál ĽudiaĽuďom.sk si za realizované platby neúčtuje nič. Jediné poplatky, ktoré ako darca zaplatíte, sú prípadné transakčné poplatky vašej banky (v prípade, že si banka strháva poplatok za internetbanking alebo za platbu kartou).

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 19.11.2014 07:30:00 do: 19.11.2014 13:30:00

bude vo Vašej obci na ulici 1.mája prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystúpenie Františka a Vojtu Nedvědovcov

Vystúpenie Frantu a Vojtu Nedvěda so skupinou dňa 24.10.2014 o 19:00 hod v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch.
Cena vstupenky je 9 € v predpredaji a 12 € v deň koncertu.

Komunálne voľby 2014 - oznam

V zmysle zákona 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí sa v sobotu dňa 15. novembra 2014 budú  konať Komunálne voľby 2014. Naše volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7:00 do 20:00. Občania budú voliť starostu obce a 11 poslancov do obecného zastupiteľstva, všetko v jednom volebnom obvode v rámci 4 volebných okrskov.

Miestom konania voľby v okrsku č. 1 je miestnosť v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach:
Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských hrdinov a Kpt. Nálepku.

Miestom konania volieb v okrsku č. 2  je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach:
Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska, Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará tehelňa, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova.

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach:
1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru,  Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý Diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa a Družstevná.

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je miestnosť v Colorprinte /oproti Psychiatrickej liečebni/ v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach:
Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská a Brezová.

Ak  zo  zdravotných alebo  iných  závažných  dôvodov  sa  volieb  zúčastniť nemôžete,  požiadajte  o prenosnú urnu a to buď priamo na Obecnom úrade v Sučanoch  alebo  na  telefónnom čísle 043/4241020!

Komunálne voľby 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu

Komunálne voľby 2014

Obecné  zastupiteľstvo v Sučanoch  dňa 13. 8. 2014  v súvislosti  s  Komunálnymi voľbami 2014 schválilo:

1/ V súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v obci Sučany jeden volebný obvod.

2/ V súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Sučanoch na volebné obdobie 2014-2018, a to v počte 11 poslancov.

Fotogaléria z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky a XXI. Sučianskeho jarmoku

Fotogalériu nájdete TU.

Oslavy 70. výročia SNP

TU nájdete fotogalériu z osláv 70. výročia SNP, konaných dňa 28.8.2014 na miestnom cintoríne v Sučanoch.

Upravený harmonogram vývozu KO

Upravený harmonogram vývozu KO pre ulicu 29.augusta v Sučanoch (PDF)

Odstávka dodávky el. energie - 9.9.-11.9.2014

Oznamujeme V8m, 6e od: 9. 9. 2014 8:30:00 do: 9. 9. 2014 15:30:00; od: 10. 9. 2014 8:30:00 do: 10. 9. 2014 15:30:00; od: 11. 9. 2014 8:30:00 do: 11. 9. 2014 15:30:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia. Bez el. energie bude v Sučanoch ul. Brezová č.d. 4,6,2050, Fatranská cesta 22,30, Hrabínska, Krivánska 0 (TURVOD), 13, Meskalská 0-6, Turianska 0,2,14-19,1867,1988 a Važská 3.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa ust. par.31 odsek 2 pism.t) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v spojení s ust. Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. bod. 11, Prílohy č. 2 Obchodných podmienok pre distribúciu a prístup do distribučnej sústavy a a bod. 11 Prílohy č. 3 Obchodných podmienok pre rámcovu distribučnú zmluvu.

Dni Milana Hodžu 2014 - Fotogaléria

Kliknutím na odkaz nižšie si môžete prezrieť fotogalériu.

Fotogaléria

165. výročie úmrtia Ďurka Langsfelda

Fotografie z osláv 165. výročia úmrtia sučianskeho rodáka Ďurka Langsfelda, ktoré sa konalo 22.6.2014 v Kremnici za účasti poslanca NR SR p.Hrašku a predsedu MS p. Tkáča.

Fotogaléria

Deň otcov 2014

Dňa 14.6.2014 sme oslávili deň otcov.

Fotogaléria

Oznámenie ZŠ v Sučanoch

Postúpili sme s našim projektom do verejného hlasovania a teraz potrebujeme hlasy, tak prosíme, zaangažujte všetkých ktorých poznáte. Ďakujeme.

Hlasujte za nás TU.

Rámcový návrh vlakovej dopravy na obdobie 2013/2014

Rámcový návrh je uvedený na adrese:

http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/ramcovy-navrh-vlakovej-dopravy-obdobie-2013-2014.html

Občania môžu svoje pripomienky posielať elektronicky na sekretariat@sucany.sk, alebo na adresu Jana.Micianova@zask.sk, prípadne zaslať písomne na Obecný úrad Sučny, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany, alebo pripomienku podať na Obecnom úrade osobne. Pripomienky je nutné dodať do 19.6.2014.

Výsledky volieb do EúP 2014

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 (PDF)

 

Deň Zeme 2014 (1. máj 2014)

Fotogaléria

Stavanie mája

V Sučanoch už stojí máj.

Fotogaléria

Odovzdávanie plakety J.A.Komenského

Za významný prínos v rozvoji školstva, pri príležitosti Dňa učiteľov udelil dňa 28.03.2014 starosta obce Jozef Petráš "Plaketu J.A.Komenského" RNDr. Vasilovi Dorovskému, RNDr. Ľubici Bošanskej a Ing. Martine Lojdovej z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, Mgr. Marte Lamošovej, Mgr. Márii Pokrievkovej a Mgr. Ľudmile Sýkorovej zo Základnej školy SNP v Sučanoch, Mgr. Andree Krčulovej a Mgr. Milade Lendvorskej z materskej školy.

Fotogaléria

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule


(kliknutím na obrízok zobrazíte fotogalériu)

V Sučanoch bola 30. novembra 2013 odhalená pamätná tabuľa, venovaná ženám, nespravodlivo väzneným v 50.tych rokoch 20. storočia v Sučanoch, kde vykonávali nútené práce v tehelni. Slávnosť sa začala svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček spolu s miestnym farárom vdp. Pavlom Pečkom, miestnym väzenským kaplánom donom Jurajom Malým SDB, P. Tadeášom Králom OFM a vdp. Ľubomírom Gunišom. Františkán P. Tadeáš Král v homílii pripomenul, že pri cestovaní vlakom cez Sučany netušil, že v blízkej tehelni pracujú nespravodlivo odsúdené ženy: rehoľné sestry, mladé dievčatá i matky odlúčené od svojich rodín a nevedeli to ani mnohí obyvatelia Sučian. Medzi obetnými darmi, ktoré priniesli viaceré členky KPVS, bol aj popolník z nepálenej hliny, ktorý v 50.tych rokoch v Sučanoch vyrobila väzenkyňa Matilda Tačovská Kašlíková z Trnavy a dodnes ho opatruje ako vzácnu pamiatku. Po sv. omši bývalí väzni plk. František Martoš a Marta Lihotská odhalili pamätnú tabuľu na budove bývalej cirkevnej školy na námestí. Kvety k tabuli položila za KPVS bývalá väzenkyňa Františka Muziková. Báseň Modlitba, zloženú v Sučanoch väzenkyňou Maruškou Soběslavskou Filipovou, prečítala sestra Olympia Augustínová DKL. Po prečítaní mien väzenkýň, ktoré sa podarilo zistiť, pamätnú tabuľu požehnal Mons. Ladislav Stromček. Nasledoval seminár v Robotníckom kultúrnom dome, kde Ladislav Mikuš z Trnavy prečítal list neprítomného Jaroslava Kašlíka, v ktorom opísal utrpenie svojej manželky v Sučanoch, ale aj ťažký život po prepustení z väzenia. Bolo prečítané tiež svedectvo Gabriely Kordovej Kleinovej, ktorá mala z ťažkej práce presilené a opuchnuté ruky, preto prijala možnosť rozvážať tehly do pece na roháli. Po ďalšej básni M. Filipovej Balada každého rána porozprávala svoje spomienky na Sučany Mária Kováčová Mičiaňová. So svojimi spomienkami na väzenie sa podelili aj prítomné rehoľné sestry vykupiteľka Justína Tuková SDR a vincentka Terézia Hovancová DKL. Vrcholom programu bolo svedectvo Bibiany Kováčikovej Wallnerovej, ktorá predniesla viaceré básne M. Filipovej ako aj kapitoly zo svojej knihy Po basovým kľúčom, kde opisuje aj pobyt v sučianskej väznici. Spomenula pomoc od miestnych tehliarskych robotníkov, ktorí väzenkyniam prepašovali rímsky misál a tak sa mohli jeho čítaním aspoň v duchu spájať so sv. omšou. Okrem jedla väzenkyniam prepašovali aj premenené hostie od rodičov uväznenej sestry vincentky Perpetuy Krivošíkovej, ktorá čítavala omšové texty z misála. Program bol ukončený v areáli bývalej tehelne, na dnešnom ranči Stará teheleň, kde po chutnom obede účastníci navštívili posledný nezbúraný zvyšok továrenského komína.

 

Peter Sandtner

Konfederacia politickych vaznov Slovenska

podpredseda

Umiestnenie obce Sučany v súťaži

"Vážená obec,

s radosťou Vám oznamujeme, že ste sa na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk v súťaži "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013" umiestnili v kategórii OBCE na 7. mieste.

Blahoželáme Vám."

SPP-distribúcia radí

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (PDF)

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (PDF)

Oznámenie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje obec Sučany informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.


© 2011 - 2014 Obecný úrad Sučany
e-mail: info @ sucany.sk | www.sucany.sk
created by TVORIVEC