Oznamy

Pozvánka na podujatie PRÍBEHY ZVONOV III. zo Sučian.

Pozvánka na podujatie PRÍBEHY ZVONOV III. zo Sučian.

jarmok

jarmok

190. výročie Ď. Langsfelda

190. výročie Ď. Langsfelda

Výzva na zaplatenie nedoplatkov 2015

Výzva na zaplatenie nedoplatkov 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky na spracovanie rozvojového dokumentu obce “PROGRAM ROZVOJA OBCE SUČANY NA ROKY 2016 - 2026

Výzva na predloženie cenovej ponuky na spracovanie rozvojového dokumentu obce “PROGRAM ROZVOJA OBCE SUČANY NA ROKY 2016 - 2026

SAD žiadosť o stanovisko cestovné poriadky

SAD žiadosť o stanovisko cestovné poriadky

POZVÁNKA, pozvánku na oslavy SNP

POZVÁNKA, pozvánku na oslavy SNP

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre obstaranie Územného plánu obce Sučany

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre obstaranie Územného plánu obce Sučany

Pozvánka na očkovanie psov

Pozvánka na očkovanie psov

Futbalové jedenástky

Hlásenie v miestnom rozhlase obce

Hlásenie v miestnom rozhlase obce (PDF)

Rámcový návrh GVD / rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR/ pre obdobie rokov 2015/2016

Rámcový návrh GVD / rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR/ pre obdobie rokov 2015/2016

KCP 120
KCP 126
KCP 127
KCP 128
KCP 129
KCP 145
KCP 170
KCP 171
KCP 180
KCP 181Pozvánka na OZ 23.4.2015

Pozvánka na OZ 23.4.2015 (DOCX)

Poďakovanie starostu obce

Poďakovanie starostu obce (PDF)

Vyrozumenie o prerušení distribúcie elektriny 5.5.2015 - Ul. hlavná, 29. augusta, Hurbanova, D. hrdinov, Hviezdoslalova, Kollárova

Vyrozumenie o prerušení distribúcie elektriny 5.5.2015 - Ul. hlavná, 29. augusta, Hurbanova, D. hrdinov, Hviezdoslalova, Kollárova (PDF)

Vyrozumenie o prerušení distribúcie elektriny 6.5.2015 - časť Malý Diel

Vyrozumenie o prerušení distribúcie elektriny 6.5.2015 - časť Malý Diel (PDF)

Cenník poplatkov pre osobitné užívanie verejného priestranstva

Cenník poplatkov pre osobitné užívanie verejného priestranstva (PDF)

Cenník poplatkov pre účely hromadných podujatí

Cenník poplatkov pre účely hromadných podujatí (PDF)

Referendum - oznámenie

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov sa v sobotu dňa 7. februára 2015  bude konať Referendum 2015. Pre vykonanie referenda sú vytvorené 4 okrskové  miesta konania, ktoré budú otvorené v čase  od 7,00 – 22,00 hod.

Miestom  konania  referenda  v okrsku  č. 1  je  miestnosť v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch  pre oprávnených občanov  bývajúcich na uliciach:
Pri Váhu, Stará hradská, 29. augusta, Podskala, Námestie SNP,  Jánošíkova,  Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova,  Fučíkova,  Čsl. armády,  Dukelských hrdinov a  Kpt. Nálepku.

Miestom  konania referenda v okrsku č. 2  je  miestnosť Základnej školy SNP  v Sučanoch pre oprávnených občanov bývajúcich na uliciach: 
Fr. Kráľa, Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska,  Pod Brezinou, Stromová,          Podhradská cesta, Stará tehelňa,  Štiavnická cesta,  Moyzesova, Kuzmányho, Horčičkova. 

Miestom konania referenda  v okrsku č. 3  je  miestnosť v Gymnáziu v Sučanoch  pre opráv-nených občanov  bývajúcich na uliciach:
1. mája, Ď. Langsfelda, Gen. Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru,  Jilem-nického, Pionierska, J. A. Komenského, Malý Diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa a Družstevná.

Miestom konania referenda v okrsku č. 4  je  miestnosť v  Psychiatrickej liečebni v Sučanoch pre  oprávnených občanov  bývajúcich na uliciach:
Budovateľská, Fatranská cesta,  Hrabinská,  Kráľova,  Krivánska,  Meškalská,  Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská  a  Brezová.

Ak  zo  zdravotných alebo  iných  závažných  dôvodov  sa  referenda zúčastniť nemôžete,  požiadajte  o prenosnú urnu a to buď priamo na Obecnom úrade v Sučanoch  alebo na  č. t. 4241020!


List SPP ohľadom zmeny odorantu zemného plynu

 

Silvestrovská zábava v Sučanoch

Silvestrovská zábava dňa 27.12.2014 v Robotníckom kultúrnom dome.
Zahájil ju novozvolený starosta obce Ing. Vladimír Plžik a po príhovore pokračovala tanečná zábava do neskorých večerných hodín.

Pozrite si fotogalériu v ALBUME.

Zmeny vo vývoze komunálneho odpadu (KO) a plastov

 

Novoročný príhovor

Prajem Vám príjemné  popoludnie milí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového roku. Odbitím  polnoci sme oslávili a privítali Nový rok 2015. Niektorí v kruhu rodiny, niektorí na chate a niektorí na našom námestí sme si popriali  veľa zdravia, šťastia a  mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento Nový rok priniesť, alebo , ktoré by sa mohli v novom roku splniť. Každý z nás určite  prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a  začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.

Čo by nám mal priniesť nasledovný rok 2015? 

Z obecného pohľadu bol uplynulý rok, tak ako za predchádzajúce dva roky finančne úspešný, podarilo sa zastabilizovať ekonomickú situáciu v obci,  čo znamená, že v tomto roku môže obec vyčleniť na svoje priority viac finančných zdrojov ako v minulom roku. Mnohé v našej obci treba ešte vybudovať, vylepšiť a skrášliť. V prvom rade je potrebné začať s rekonštrukciou ciest a rekonštrukciou osvetlenia, ktoré by po dobudovaní malo byť kvalitnejšie a menej náročné na financie. V tomto roku by sme tiež chceli doriešiť plochu pri železničnej stanici tak, aby novovytvorený priestor slúžil všetkým občanom. Treba tiež, čo iste uznáte, urobiť miestny rozhlas, z ktorého sa Vám prihováram, oveľa kvalitnejší a zrozumiteľnejší.

Ako starosta obce si prajem, aby sa nám v tomto roku narodilo viac detí, aby bol prírastok obyvateľov väčší ako úbytok. Aj preto sa budem usilovať o zlepšenie podmienok v našej obci pre mladé rodiny. Mojím ďalším želaním je ctiť si tradície našich predkov a rozvíjať potenciál, ktorý naša obec nesporne má.

Využívam túto príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zveľadeniu našej obce a obohateniu jej kultúrneho i duchovného života za prejavenú ochotu, toleranciu a spoluprácu pri rozvoji našej obce v roku 2014.

Do Nového roku 2015 Vám prajem  všetko dobré , hlavne pevné zdravie , rodinnú pohodu, pracovné úspechy a aby rok 2015 bol pre Vás všetkých úspešnejší a šťastnejší ako ten predchádzajúci.

Ďakujem za pozornosť,

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Oznam starostu obce

Vážení občania, majitelia motorových vozidiel, ktorí parkujete svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, žiadam Vás preparkovať autá do svojich dvorov a uvoľniť tak miestnu komunikáciu na zimnú údržbu.

V mieste, kde autá budú tvoriť prekážku v údržbe, miestna komunikácia nemôže byť odhrnutá.

Za pochopenie ďakujem.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2015

V priloženom dokumente nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2015. Od januára bude tento harmonogram dostupny aj na stránke www.brantnerfatra.com

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2015 (PDF)

Ponuka na odpredaj

Obec Sučany ponúka na odpredaj nasledovný majetok:

Citroen Berlingo 2-miestny

Poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 10145 29.31.24

Bližšie informácie nájdete v PRÍLOHE (PDF).

Koncert Katky Koščovej

Koncert Katky Koscovej

Umelecké dielo daroval Obci Sučany Ing. Ján Maruňák z Martina

Dňa 25.11.2014 došlo k podpísaniu darovacej zmluvy na bronzovú plaketu s vyobrazením Milana Hodžu od autora Vojtecha Ihriského z r. 1937.

Ing. Jánovi Maruňákovi za dar veľmi pekne ďakujeme.

Dar

Dar

Dar

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

uplynulý víkend sa konali voľby do orgánov samosprávy našej obce na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí využili svoje volebné právo a prišli k volebným urnám. Prezentovali tak záujem o veci verejné a dianie v obci.
 
Novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva prajem veľa úspechov, dobrých nápadov a vzájomnú úspešnú spoluprácu, ktorá bude prospešná pre všetkých občanov obce.

JUDr. Jozef Petráš, CSc.
       starosta obce

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, máme za sebou voľby na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014-2018. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a zároveň Vás ubezpečujem, že som tu pre všetkých občanov našej obce.

Ďakujem za prejavenie dôvery.

Ing. Vladimír Plžik

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky voľby starostu obce (PDF)

Výsledky voľby poslancov (PDF)

Výsledky súťaže "Najkrajšia obec Slovenska 2014" a "Starosta Slovenska 2014"

Obec Slovenska 2014         Starosta Slovenska 2014

Viac o súťaži sa dozviete na tejto adrese.

Otváracie hodiny zberného dvora

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,

že v termíne od: 21.11.2014 07:30:00 do: 21.11.2014 13:30:00

bude vo Vašej obci na ulici 29.augusta prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Oznam - Most cez rieku Váh

Od 16.10.2014 bude most cez rieku Váh otvorený pre dopravu do 3.5t a pre autobusovú dopravu.

Výzva

MŠ Sučany sa zapojila do Grantu na podporu školských kuchýň a jedální. Prosíme rodičov a občanov Sučian o finančnú podporu na obnovu zariadenia školskej kuchyne a výdajných kuchyniek. Prispievať môžete od 1€ nahor do 30.11.2014.

 

Čím viac ľudí sa do výzvy zapojí , tým väčšia je šanca na výhru.

 

Ďakujeme.

Ako darovať.

1. Otvorte si darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

2. Zaregistrujte sa ako darca

3. Kliknete na Ľudia a kultúra. Vyberte si výzvu na MŠ Sučany – grant nadácie RZ :  

4. Následne môžete využiť tieto možnosti platby:

  • Internetbanking - kliknutím na niektorý z uvedených symbolov bánk, v ktorej máte vedený váš účet
  • Platobnú kartu VISA a MasterCard na Secure 3D bráne, ktorá predstavuje štandard zabezpečenia on-line transakcií uvedenými platobnými kartami, pričom k údajom o platobnej karte sa dostane len dôveryhodný prevádzkovateľ 3D Secure brány
  • "Vlastnú platbu" (v prípade, že nemáte účet v žiadnej z bánk uvedených na portáli, ani platobnú kartu): systém vám zobrazí stránku s potrebnými údajmi na vytvorenie platobného príkazu na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., z ktorého bude dar ďalej zaslaný na účet konečného príjemcu a zaevidovaný v systéme ĽudiaĽuďom.sk

Platbu v prospech MŠ Sučany zúčtujú v súlade s pravidlami minimálne raz mesačne. Platba príde na OÚ Sučany.

Portál ĽudiaĽuďom.sk si za realizované platby neúčtuje nič. Jediné poplatky, ktoré ako darca zaplatíte, sú prípadné transakčné poplatky vašej banky (v prípade, že si banka strháva poplatok za internetbanking alebo za platbu kartou).

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 19.11.2014 07:30:00 do: 19.11.2014 13:30:00

bude vo Vašej obci na ulici 1.mája prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystúpenie Františka a Vojtu Nedvědovcov

Vystúpenie Frantu a Vojtu Nedvěda so skupinou dňa 24.10.2014 o 19:00 hod v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch.
Cena vstupenky je 9 € v predpredaji a 12 € v deň koncertu.

 

Fotogaléria z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky a XXI. Sučianskeho jarmoku

Fotogalériu nájdete TU.

Oslavy 70. výročia SNP

TU nájdete fotogalériu z osláv 70. výročia SNP, konaných dňa 28.8.2014 na miestnom cintoríne v Sučanoch.

Upravený harmonogram vývozu KO

Upravený harmonogram vývozu KO pre ulicu 29.augusta v Sučanoch (PDF)

Odstávka dodávky el. energie - 9.9.-11.9.2014

Oznamujeme V8m, 6e od: 9. 9. 2014 8:30:00 do: 9. 9. 2014 15:30:00; od: 10. 9. 2014 8:30:00 do: 10. 9. 2014 15:30:00; od: 11. 9. 2014 8:30:00 do: 11. 9. 2014 15:30:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia. Bez el. energie bude v Sučanoch ul. Brezová č.d. 4,6,2050, Fatranská cesta 22,30, Hrabínska, Krivánska 0 (TURVOD), 13, Meskalská 0-6, Turianska 0,2,14-19,1867,1988 a Važská 3.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa ust. par.31 odsek 2 pism.t) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v spojení s ust. Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. bod. 11, Prílohy č. 2 Obchodných podmienok pre distribúciu a prístup do distribučnej sústavy a a bod. 11 Prílohy č. 3 Obchodných podmienok pre rámcovu distribučnú zmluvu.

Dni Milana Hodžu 2014 - Fotogaléria

Kliknutím na odkaz nižšie si môžete prezrieť fotogalériu.

Fotogaléria

165. výročie úmrtia Ďurka Langsfelda

Fotografie z osláv 165. výročia úmrtia sučianskeho rodáka Ďurka Langsfelda, ktoré sa konalo 22.6.2014 v Kremnici za účasti poslanca NR SR p.Hrašku a predsedu MS p. Tkáča.

Fotogaléria

Deň otcov 2014

Dňa 14.6.2014 sme oslávili deň otcov.

Fotogaléria

Oznámenie ZŠ v Sučanoch

Postúpili sme s našim projektom do verejného hlasovania a teraz potrebujeme hlasy, tak prosíme, zaangažujte všetkých ktorých poznáte. Ďakujeme.

Hlasujte za nás TU.

Rámcový návrh vlakovej dopravy na obdobie 2013/2014

Rámcový návrh je uvedený na adrese:

http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/ramcovy-navrh-vlakovej-dopravy-obdobie-2013-2014.html

Občania môžu svoje pripomienky posielať elektronicky na sekretariat@sucany.sk, alebo na adresu Jana.Micianova@zask.sk, prípadne zaslať písomne na Obecný úrad Sučny, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany, alebo pripomienku podať na Obecnom úrade osobne. Pripomienky je nutné dodať do 19.6.2014.

Výsledky volieb do EúP 2014

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 (PDF)

 

Deň Zeme 2014 (1. máj 2014)

Fotogaléria

Stavanie mája

V Sučanoch už stojí máj.

Fotogaléria

Odovzdávanie plakety J.A.Komenského

Za významný prínos v rozvoji školstva, pri príležitosti Dňa učiteľov udelil dňa 28.03.2014 starosta obce Jozef Petráš "Plaketu J.A.Komenského" RNDr. Vasilovi Dorovskému, RNDr. Ľubici Bošanskej a Ing. Martine Lojdovej z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, Mgr. Marte Lamošovej, Mgr. Márii Pokrievkovej a Mgr. Ľudmile Sýkorovej zo Základnej školy SNP v Sučanoch, Mgr. Andree Krčulovej a Mgr. Milade Lendvorskej z materskej školy.

Fotogaléria

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule


(kliknutím na obrízok zobrazíte fotogalériu)

V Sučanoch bola 30. novembra 2013 odhalená pamätná tabuľa, venovaná ženám, nespravodlivo väzneným v 50.tych rokoch 20. storočia v Sučanoch, kde vykonávali nútené práce v tehelni. Slávnosť sa začala svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček spolu s miestnym farárom vdp. Pavlom Pečkom, miestnym väzenským kaplánom donom Jurajom Malým SDB, P. Tadeášom Králom OFM a vdp. Ľubomírom Gunišom. Františkán P. Tadeáš Král v homílii pripomenul, že pri cestovaní vlakom cez Sučany netušil, že v blízkej tehelni pracujú nespravodlivo odsúdené ženy: rehoľné sestry, mladé dievčatá i matky odlúčené od svojich rodín a nevedeli to ani mnohí obyvatelia Sučian. Medzi obetnými darmi, ktoré priniesli viaceré členky KPVS, bol aj popolník z nepálenej hliny, ktorý v 50.tych rokoch v Sučanoch vyrobila väzenkyňa Matilda Tačovská Kašlíková z Trnavy a dodnes ho opatruje ako vzácnu pamiatku. Po sv. omši bývalí väzni plk. František Martoš a Marta Lihotská odhalili pamätnú tabuľu na budove bývalej cirkevnej školy na námestí. Kvety k tabuli položila za KPVS bývalá väzenkyňa Františka Muziková. Báseň Modlitba, zloženú v Sučanoch väzenkyňou Maruškou Soběslavskou Filipovou, prečítala sestra Olympia Augustínová DKL. Po prečítaní mien väzenkýň, ktoré sa podarilo zistiť, pamätnú tabuľu požehnal Mons. Ladislav Stromček. Nasledoval seminár v Robotníckom kultúrnom dome, kde Ladislav Mikuš z Trnavy prečítal list neprítomného Jaroslava Kašlíka, v ktorom opísal utrpenie svojej manželky v Sučanoch, ale aj ťažký život po prepustení z väzenia. Bolo prečítané tiež svedectvo Gabriely Kordovej Kleinovej, ktorá mala z ťažkej práce presilené a opuchnuté ruky, preto prijala možnosť rozvážať tehly do pece na roháli. Po ďalšej básni M. Filipovej Balada každého rána porozprávala svoje spomienky na Sučany Mária Kováčová Mičiaňová. So svojimi spomienkami na väzenie sa podelili aj prítomné rehoľné sestry vykupiteľka Justína Tuková SDR a vincentka Terézia Hovancová DKL. Vrcholom programu bolo svedectvo Bibiany Kováčikovej Wallnerovej, ktorá predniesla viaceré básne M. Filipovej ako aj kapitoly zo svojej knihy Po basovým kľúčom, kde opisuje aj pobyt v sučianskej väznici. Spomenula pomoc od miestnych tehliarskych robotníkov, ktorí väzenkyniam prepašovali rímsky misál a tak sa mohli jeho čítaním aspoň v duchu spájať so sv. omšou. Okrem jedla väzenkyniam prepašovali aj premenené hostie od rodičov uväznenej sestry vincentky Perpetuy Krivošíkovej, ktorá čítavala omšové texty z misála. Program bol ukončený v areáli bývalej tehelne, na dnešnom ranči Stará teheleň, kde po chutnom obede účastníci navštívili posledný nezbúraný zvyšok továrenského komína.

 

Peter Sandtner

Konfederacia politickych vaznov Slovenska

podpredseda

Umiestnenie obce Sučany v súťaži

"Vážená obec,

s radosťou Vám oznamujeme, že ste sa na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk v súťaži "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013" umiestnili v kategórii OBCE na 7. mieste.

Blahoželáme Vám."

SPP-distribúcia radí

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (PDF)

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (PDF)

Oznámenie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje obec Sučany informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.


© 2011 - 2015 Obecný úrad Sučany
e-mail: info@sucany.sk | www.sucany.sk